Skip to content

Μεσσίας

Ο Μεσσίας του Χέντελ είναι ένα ορατόριο (γραμμένο στην αγγλική γλώσσα) το 1741 σε κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτα, παίχτηκε στο Δουβλίνο στις 13 Απριλίου 1742 και έκανε την πρεμιέρα του στο Λονδίνου, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Μετά από μια αρχικά μέτρια υποδοχή, το ορατόριο κερδίσει σε δημοτικότητα, και τελικά έγινε ένα από τα πιο γνωστά και πιο συχνά εκτελεσμένα χορωδιακά έργα στη δυτική μουσική.

Το ορατόριο χωρίζεται σε 3 μέρη:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

  • Οι προφητείες για την έλευση του Μεσσία
  • Η θεία γέννηση
  • H διδασκαλία του Κυρίου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

  • Τα θεία πάθη
  • Η ταφή και η ανάσταση
  • Η διάδοση του Ευαγγελίου
  • Τα μαρτύρια και ο θρίαμβος της Εκκλησίας

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ:

  • Η πίστη στον Λυτρωτή
  • Η ημέρα της Κρίσης
  • Η αιώνια ζωή

Είναι ένα μεγάλο έργο και δεν χρειάζεται να το ακούσουν όλο τα παιδιά. Αυτό το μέρος που μπορεί να πλαισιώσει τις δραστηριότητές μας για το Πάσχα είναι το Δεύτερο μέρος – Τα θεία πάθη και η ταφή και η Ανάσταση- αλλά πάντα βάζω και στο τέλος και το Αλληλούια, μιας και είναι από τα δημοφιλέστερα και πιο πανηγυρικά κομμάτια και αρέσει πολύ στα παιδιά. Μάλιστα μπορούν και να το τραγουδήσουν.

Η ηχογράφηση είναι από συναυλία του MIT Concert Choir, η οποία διατείθεται δωρεάν μέσω του Wikipedia και Wikimedia Commons.

1) Behold the Lamb of God (χορωδιακό)

“Ίδε ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου” (Κατά Ιωάννην 1:29)


2) He was despised and rejected of men (alto)

“Άνθρωπος εν πληγή ων και ειδώς φέρει μαλακίαν’ ότι απέστραπται το πρόσωπον αυτού’ ητιμάσθη και ουκ ελογίσθη” (Ησαϊας 53:3)
“Του νώτου μου δέδωκα εις μάστιγας, τας δε σιαγόνας μου εις ραπίσματα’ το δε πρόσωπόν μου ουκ απέστρεψα από αισχύνης εμπτυσμάτων” (Ησαϊας 50:6)

 

3) Surely he has borne our griefs and carried our sorrows (Χορωδιακό)

“Ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδύναται (…) Αυτός δε ετραυματίσθη διά τας ανομίας ημών και μεμαλάκισται διά τας αμαρτίας ημών παιδεία επ’ειρήνης ημών” (Ησαϊας 53:4-5)


4) And with his stripes we are healed (Χορωδιακό)

“Επ’αυτώ τω μώλωπι αυτόν ημείς ιάθημεν” (Ησαϊας 53:5)

 

5) He trusted in God that he would deliver him (Χορωδιακό)

“Πέποιθεν επί τον Θεόν, ρυσάσθω νυν αυτόν, ει θέλει αυτόν” (Κατά Ματθαίον 27:43)

 

6) Thy rebuke hath broken his heart (Ρετσιτατίβο για τενόρο)

“Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλλυπούμενον, και ουχ υπήρξε, και παρακαλούντας, και ουχ εύρον” (Ψαλμός 68:21)


7) Behold and see if there be any sorrow (Άρια για τενόρο)

“Ίδετε εί εστιν άλγος κατά το άλγος μου” (Θρήνοι Ιερεμίου 1:12)


8) He was cut off (για τενόρο ή σοπράνο)

 

9) But thou didst not leave his soul in hell (για τενόρο ή σοπράνο)

Ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις άδην, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ιδείν διαφθοράν” (Ψαλμός 15:10)

 

10) Lift up your heads, O ye gates (Χορωδιακό)

“Άρατε πύλας, οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς εστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος κραταιός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας, οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς εστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης” (Ψαλμός 23:7-10)


11) Hallelujah (Χορωδιακό)

“Αλληλούια’ ότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ” (Αποκάλυψις 19:6)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.